§ 1

Wejherowskie Centrum Kultury (WCK) działa na podstawie uchwały nr IIIk/XXI/234/2000 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 czerwca 2000 roku – Akt o utworzeniu Samorządowej Instytucji Kultury - Wejherowskiego Centrum Kultury w Wejherowie.

§ 2

 1. Na czele WCK stoi Dyrektor powoływany i odwoływany przez Prezydenta, który zarządza i kieruje całością WCK.

 2. Dyrektor jest kierownikiem WCK jako zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

 § 3

W skład struktury organizacyjnej WCK wchodzą:

 1. Dział Księgowo-Administracyjny (DKA)

 2. Dział Kina i Organizacji Imprez (DP)

 3. Dział Promocji i Marketingu (DPM)

 4. Dział Administracyjno-Techniczny (DAT)

 5. Dział Sekcji Artystycznych (DSA)

 6. Sekretariat (S)

 7. Dział projektów (DP)

§ 4

 1. Działem Księgowo-Administracyjnym kieruje Główny Księgowy, którego stanowisko jest podporządkowane bezpośrednio do Dyrektora.

 2. W skład Działu Księgowo-Administracyjnego wchodzą następujące stanowiska pracy:

  • Główny Księgowy,

  • Specjalista ds. kadr i księgowo,

  • Asystent ds. księgowo-administracyjnych,

  • Kasjer główny,

 § 5

Do zadań Działu Księgowo –Administracyjnego należy w szczególności:

 1. prowadzenie rachunkowości WCK zgodnie z obowiązującymi zasadami,

 2. prowadzenie gospodarki finansowej WCK zgodnie z obowiązującymi zasadami,

 3. sprawozdawczość,

 4. płace,

 5. kadry,

 6. kasa,

 7. inne obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów,

 8. sprawozdawczość merytoryczna WCK.

 

 § 6

 1. Działem Kina i Organizacji Imprez kieruje Kierownik Działu Kina i Organizacji Imprez, którego stanowisko jest podporządkowane bezpośrednio do Dyrektora.

 2. W skład Działu  wchodzą następujące stanowiska pracy:

- Kierownik działu kina i organizacji imprez

- Specjalista ds. impresariatu,

- Asystent – animator kultury,

- Kinooperator.

 

§ 7

Do zadań Działu Kina i Organizacji Imprez należy w szczególności:

 1. ustalanie i realizacja kalendarza imprez oświatowych,

 2. działalność kina w WCK,

 3. współtworzenie projektów działań impresaryjnych,

 4. organizacja imprez (m.in. catering, noclegi, kwiaty),

 5. prace związane z organizacją wystaw i wernisaży,

 6. nawiązywanie współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami, których celem jest organizowanie życia kulturalnego w mieście Wejherowo oraz koordynowanie działań w zakresie współpracy kulturalnej

§ 8

 1. Działem Promocji i Marketingu kieruje Kierownik działu promocji i marketingu, którego stanowisko jest podporządkowane bezpośrednio Dyrektorowi.

 2. W skład działu Promocji i Marketingu wchodzą następujące stanowiska pracy:

- Kierownik działu promocji i marketingu,

- Specjalista ds. promocji i obsługi widza,

- Specjalista plastyk – grafik.

§ 9

Do zadań Działu Promocji i Marketingu należy:

 1. projektowanie, składanie materiałów reklamowych i promocyjnych,

 2. utrzymywanie kontaktów z mediami,

 3. promocja wydarzeń organizowanych przez WCK,

 4. organizacja dystrybucji i sprzedaży biletów oraz pozostałej oferty WCK,

 5. praca przy organizacji wydarzeń kulturalnych i realizacji projektów artystycznych,

 6. prowadzenie i sprzedaż powierzchni reklamowej,

 7. sprzedaż usług oferowanych przez WCK

 8. organizacja i obsługa widowni,

 9. nadzór nad powierzchniami ogłoszeniowymi.

§ 10

 1. Działem Administracyjno – Technicznym kieruje Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego, którego stanowisko podporządkowane jest Zastępcy Dyrektora.

 2. W skład Działu Administracyjno – Technicznego wchodzą następujące stanowiska pracy:

- Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego,

- Specjalista akustyk - montażysta,

- Specjalista oświetleniowiec – montażysta,

- Technik sceny – montażysta,

- Pracownik gospodarczy,

- Technik - konserwator,

- Realizator dźwięku – montażysta,

- Specjalista ds. obsługi urządzeń.

 

§ 11

Do zadań Działu Administracyjno – Technicznego należy w szczególności:

 1. dbałość o stan techniczny, zabezpieczenia budynku i pomieszczeń WCK,

 2. administrowanie mieniem WCK.

 3. dbałość i nadzór nad sprzętem scenotechnicznym, zabezpieczającym, akustycznym i wyposażeniowym WCK,

 4. przygotowanie zaplecza technicznego imprez,

 5. obsługa działań programowych WCK,

 6. utrzymanie czystości,

 7. dbałość, konserwacja i remonty w obiekcie WCK,

 8. zapewnienie odpowiednich warunków pracy pracownikom, BHP,

 9. zapewnienie bezpieczeństwa organizowanych imprez.

§ 12

 1. Działem Sekcji Artystycznych kieruje Zastępca Dyrektora.

 2. W skład Działu Sekcji Artystycznych wchodzą następujące stanowiska:

- Asystent – koordynator sekcji,

- Instruktorzy sztuk plastycznych.

 

§ 13

Do zadań Działu Sekcji Artystycznych należy w szczególności:

 1. organizacja i prowadzenie zajęć w zakresie sztuk plastycznych,

 2. przygotowywanie wernisaży, wystaw, dekoracji scenograficznych.

 3. wykonywanie czynności związanych z pracą sekcji działających w WCK,

 4. udział w realizacji projektów artystycznych w dziedzinie muzyki, choreografii, sztuk teatralnych, plastycznych, wizualnych, itp.

§ 14

 1. Specjalista ds. ogólnoorganizacyjnych (Sekretariat) podporządkowane jest bezpośrednio Dyrektorowi.

 2. Do zadań sekretariatu należy:

  • prowadzenie sekretariatu

  • przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz WCK

§ 15

 1. Specjalista ds. projektów ( Dział projektów) podporządkowane jest bezpośrednio Dyrektorowi.

 2. Do zadań działu projektów należy:

 •  tworzenie wniosków o dofinansowanie projektów oraz zarządzanie projektami,
 • pozyskiwanie partnerów i współpraca z partnerami przy realizacji projektów,

§ 16

Dyrektor Wejherowskiego Centrum Kultury do realizacji zadań może tworzyć nowe stanowiska pracy bądź zatrudnić pracowników do konkretnych przedsięwzięć.

 § 17

 

 1.  Regulamin Organizacyjny stanowi podstawę do opracowania zakresu obowiązków dla pracownika.
 2. Projekt zakresu obowiązków pracownika opracowuje osoba kierująca Działem, a zatwierdza go Dyrektor WCK.

§ 18

Schemat organizacyjny struktury organizacyjnej WCK stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

 § 19

Regulamin Organizacyjny służy wyłącznie do użytku wewnętrznego.

§ 20

Zmiany Regulaminu następują w trybie właściwym do jego wprowadzenia.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Schemat organizacyjny Wejherowskiego Centrum Kultury pdf 45.36 KB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 24, luty 2017 11:16 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 24, luty 2017 11:23 Super User
Artykuł został zmieniony. niedziela, 26, luty 2017 19:07 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 06, grudzień 2017 08:23 Lidia Szczygieł